Článek I.
Základní ustanovení
 
1. Název spolku:  TICHÁNEK, z.s. (dále též „spolek“)
 
2. Sídlo spolku:     Tichá 523
                            742 74 Tichá
               
3. TICHÁNEK, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 
4. TICHÁNEK, z.s. je dobrovolnou, apolitickou, nezávislou a neziskovou organizací založenou za účelem naplňování společného zájmu, který je blíže vymezený v Článku II. těchto stanov.
 
Článek II.
Činnost spolku
 
Základním cílem spolku je podpora aktivního společenského života, tedy činnost na úseku volnočasových aktivit, vzdělávání, sportovních a kulturních akcí s dětmi předškolního věku až po dospělé s integrací se seniory. Zajištění zázemí, prostranství k aktivitám v různém věku  (zřízení dětských hřišť, sportovišť pro děti a mládež všech věkových kategorií, klidové zóny s lavičkami), na základě společného zájmu, v obci Tichá, okres Nový Jičín, dále ochrana životního prostředí včetně prosazování nových výsadeb dřevin, propagace přírodního a kulturního bohatství, ekologické výchovy a podpora trvale udržitelného rozvoje, vše v návaznosti na okolí:
 
a) oživovat veřejný život v obci, snažit se o vytvoření pout mezi generacemi, vzájemná spolupráce a pochopení,
 
b) zajištění vybavené zóny v centrální části obce, následně i v dalších částech obce, umožňující stýkání občanů různého věku včetně případných možných především pohybových a vzdělávacích aktivit a napomáhání utužování lidských vztahů (budování prostoru pro trávení volného času - hřiště, sportoviště, klidové zóny),
 
c) posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy,
 
d) pořádat kulturní, tělovýchovné, společenské a vzdělávací akce s cílem propagace nahlížení na lidské vztahy, podpora zdravého životního stylu, propagace přírodního a kulturního bohatství včetně ekologické výchovy pro občany naše i z okolí, osvětová činnost,
 
e) umožnit rodičům, dětem a mládeži především naší obce se společensky neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností, znalostí či zkušeností ku prospěchu ostatních,
 
f) naslouchat názorům a podnětům občanů všech generací s využitím tohoto při realizaci různých projektů včetně samotného zapojení veřejnosti do realizace určitých projektů, (tzv. přidání ruky k dílu), předávání těchto poznatků při jiných činnostech zajišťovaných samosprávou obce případně orgány státní správy,
 
g) obohacovat nejen děti o nová přátelství, vztahy, zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry,
 
h) pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí, mládeže a rodičů i seniorů,
 
i) podílet se na tvorbě bezpečného prostředí z hlediska dopravy, především na pěší a cyklisty, a to nejen v obci, ale i v návaznosti na okolí (podílet se na zřizování cyklostezek včetně doprovodné zeleně),
 
j) spolupracovat s jinými organizacemi, s orgány státní správy a samosprávy,
 
k) provádět obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, památek a kulturních hodnot včetně ekologické výchovy a další činnosti ve smyslu občanské společnosti,
 
l) provádět hospodářskou činnost k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání s  realizací vzniknuvších projektů včetně oslovování různých sponzorů, dobrovolných dárců a podávání žádostí v rámci vyhlášených dotačních titulů a grantů se snahou o maximální úspěšnost, vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
 
V rozsahu a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami spolek zastupuje sdružené členy ve vztazích ke státním orgánům, jiným organizacím, fyzickým a právnickým osobám.
Spolek vyvíjí k naplnění svých cílů rovněž výchovnou, vzdělávací a reklamní činnost v souladu s platnými zákony.
 
Článek III.
Členství ve spolku - vznik a zánik
 
1. Členství ve spolku je dobrovolné, členem se může stát každý, kdo se ztotožňuje s cíli spolku a jeho stanovami, podá řádně vyplněnou přihlášku a na nejbližší schůzi výkonného výboru spolku je rozhodnuto o jeho přijetí za člena. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce.
 
2. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo by mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.
 
3. Členství ve spolku zaniká zánikem spolku, vystoupením na vlastní žádost písemným oznámením, vyloučením člena za hrubé porušení stanov nebo úmrtím člena spolku.
 
4. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 
Článek IV.
Práva a povinnosti členů
 
1. Práva členů jsou zejména tato:
a) účastnit se všech jednání výkonného výboru a členské schůze spolku,
b) účastnit se všech akcí pořádaných spolkem, podílet se na činnosti spolku,
c) volit a být volen do všech orgánů spolku,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a žádat o jejich vyjádření,
e) mít nárok na úhradu cestovních náhrad při aktivitách spojených s činností spolku po předchozím schválení cesty.
 
2. Povinnosti členů jsou zejména tyto:
a) řídit se stanovami spolku,
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
c) aktivně hájit zájmy spolku, podílet se na plnění cílů spolku,
d) řídit se usneseními výboru a členské schůze,
e) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 
3. Členové neplatí členské příspěvky
 
Článek V.
Orgány spolku
 
Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze
b) výkonný výbor spolku
c) předseda
 
A. Členská schůze
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně.
 
2. Členskou schůzi svolává výbor spolku, a to prokazatelným způsobem.
 
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 
4. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 
5. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to prokazatelným způsobem 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 
6. Členská schůze:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů spolku,
b) volí výbor spolku a případně jiných orgánů spolku,
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
d) rozhoduje o vyloučení člena a o zániku spolku,
e) určuje koncepci, formy a konkretizaci činnosti pro další období,
f) má právo vyhradit si k rozhodování záležitosti, které spadají do kompetence ostatních orgánů spolku,
g) schvaluje přihlášky zájemců o členství ve spolku.
 
B. Výkonný výbor spolku
 
1. Výbor spolku má  3 - 11 členů, počet členů je vždy lichý. Jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu spolku. Výbor spolku je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
 
2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.
 
3. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.
 
4. Výkonný výbor spolku:
a) je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a s rozhodnutími členské schůze spolku,
b) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to písemně člen spolku,
c) připravuje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období,
d) připravuje návrh rozpočtu na další období,
e) připravuje návrh změn stanov, návrh cílů další činnosti a další materiály pro činnost spolku.
 
C. Předseda
Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda jménem výboru spolku i spolku samotného jedná navenek.
 
D.   Další orgány
Členská schůze může dle potřeb spolku na návrh výboru nebo kteréhokoli člena spolku rozhodnout o zřízení dalších orgánů spolku (revizor, pokladník, mluvčí, jednatel).
Členská schůze pověřuje členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává. 
  
VI. Zásady hospodaření
 
Vlastní hospodaření se řídí obecně platnými pravidly a zákony pro hospodaření spolku. O převodech správy majetku i o nabývání či pozbývání majetku rozhoduje výkonný výbor, stejně tak výkonný výbor rozhoduje o hospodaření s majetkem spolku.
Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku.
 
Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
a) společný majetek ve správě výkonného výboru,
b) příspěvky získané ze sportovní, kulturní a společenské činnosti, pokud nejsou realizovány bezplatně,
c) příležitostné platby za účast na akcích pořádaných spolkem, pokud nejsou realizovány bezplatně,
d) příjmy z vlastní doplňkové hospodářské činnosti,
e) dary, dotace, granty,
f) jiné příležitostné příjmy, např. z reklamy.
 
Veškerý zisk spolku bude investován do obnovy případných prostředků spolku a především pro naplňování a uskutečňování cílů spolku.
 
Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 
VII. Zánik spolku
 
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
1. Tento spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 7. 9. 2011
pod č. j. VS/1-1/85669/11R.
 
2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 
3. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 7. 8. 2011. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 26. 11. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 27. 11. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.
 
V Tiché, dne 27. listopadu 2015